Inscripcions Trikids 2018-2019

* S´ha de seleccionar o Escoleta o un Trikids i si es vol algun o els dos dies atletisme.
Són sempre 25 carácters començant per ES

• Per poder accedir a l’activitat cal estar al dia de pagament dels rebuts corresponents.
• Aquesta inscripció deixarà de tenir validesa quan el seu titular formalitzi la baixa a trikidss@gmail.com. La baixa s’haurà de formalitzar abans del dia 25 de l’últim mes.
• Qualsevol malaltia o lesió anterior a la inscripció s’ha de notificar en el moment de donar-se d’alta.

1. Com a pare/mare/tutor, autoritzo al nen/a a assistir a l’activitat de Tri Kids que es fa al Poliesportiu Municipal de Montgat i Pati de l’IES Thalassa, i a participar a les sortides que hi ha incloses en l’activitat.
2.Autoritzo també als responsables de Tri Kids a traslladar al meu fill/a, en cas de necessitat urgent, al centre sanitari més proper.
3.L'acceptació a sota indicada, comporta l’acceptació de la normativa establerta per Tri Kids, en quan a funcionament, usos i pagament de les activitats organitzades així com la declaració, sota la responsabilitat del sotasignant, que les condicions de salut son adients per a la pràctica esportiva i per a l’activitat física.
4.S’autoritza que Tri kids publiqui fotografies i filmacions fetes durant l’activitat en les que pugui ser que surti la imatge del seu fill. Si no està d’acord, maqueu la casella del NO