Inscripcions

* S´ha de seleccionar o Escoleta o un Trikids i si es vol algun o els dos dies atletisme.

1. Com a pare/mare/tutor, autoritzo al nen/a a assistir a l’activitat de Tri Kids
2.Autoritzo també als responsables de Tri Kids a traslladar al meu fill/a, en cas de necessitat urgent, al centre sanitari més proper.
3.L'acceptació a sota indicada, comporta l’acceptació de la normativa establerta per Tri Kids, en quan a funcionament, usos i pagament de les activitats organitzades així com la declaració, sota la responsabilitat del sotasignant, que les condicions de salut son adients per a la pràctica esportiva i per a l’activitat física.
4.S’autoritza que Tri kids publiqui fotografies i filmacions fetes durant l’activitat en les que pugui ser que surti la imatge del seu fill. Si no està d’acord, maqueu la casella del NO